خروج نقاشی ضد جنگ پیکاسو از سازمان ملل پس از ۳۵ سال

"گرنیکا" Guernica نقاشی پابلو پیکاسو

تابلوی نقاشی گرنیکا