دانشگاه هاروارد

زاها حدید، محسن مصطفوی، رِم کولهاس. ۱۹۹۹

محسن مصطفوی