در خواست پیکاسو از موزه MOMA برای حفاظت از گرنیکا

"گرنیکا" Guernica نقاشی پابلو پیکاسو

تابلوی نقاشی گرنیکا