معرفی هنرمندان و آثار

"گرنیکا" Guernica نقاشی پابلو پیکاسو

تابلوی نقاشی گرنیکا

The Sonnet of Bistoon”

سونات بیستون

جناس موزه‌ای، مریم عابدی