فراخوان ارسال مقاله به فصلنامه معماری، هنرطراحی

فراخوان ارسال مقاله  فصلنامه تخصصی آنلاین “معماری، هنرطراحی AADZIGN” با رویکردی بینا‌رشته‌ای و با اتکاء به نوآوری‌های همه‌جانبه فرم و محتوا، همواره کوشیده است تا نیازهای آموزشی ایران را در…