کتاب ها

کتاب سازه‌های پوسته‌ای برای معماری: فرم‌یابی و بهینه‌سازی.

کتاب سازه‌های پوسته‌ای برای معماران: فرم‌یابی و بهینه‌سازی